Aktuellt

Bredbandsutbyggnad.

Bjäre Kraft gick ut med en förfrågan förra hösten till alla fastighetsägare om intresset för bredband i vårt område. Det kom bara in ett fåtal intresseanmälningar. Bostadsrättsföreningen på Sjötungevägen och Makrillvägen har meddelat Bjäre Kraft att man inte vill teckna kontrakt på fiber. Det är 5 fastigheter på Sjötungevägen och 9 fastigheter på övriga vägar inom vår samfällighet som tecknat avtal med Bjäre Kraft. Med tanke på att så få visat intresse för fiber så kan inte styrelsen lämna tillstånd till Bjäre Kraft att gräva upp våra vägar utan att först årsstämman givit styrelsen i uppdrag att förhandla fram ett avtal med Bjäre Kraft. Bjäre Kraft hade dock i sin planering tänkt sig att gräva ner fiber i hela vårt område med början vecka 18 2019. Det är mitt under sommarsäsongen och skulle troligen förorsaka stora störningar. Styrelsen har därför meddelat Bjäre Kraft att inget grävtillstånd kommer att ges utan att vår årsstämma i juli 2019 givit styrelsen fullmakt att gå vidare i saken. Styrelsen har vidare meddelat Bjäre Kraft att en ev. grävning måste ske utanför semestersäsongen. Bjäre Kraft avvaktar nu till efter årsstämman i juli.
Styrelsen i samfälligheten kommer nogsamt bevaka påverkan på underhållet av våra vägar vid en ev utbyggnad av bredband.

Bjäre Kraft har fått frågan om man kan ansluta enbart Sjötungevägen till fibernätet i avvaktan på ev "grävtillstånd" för övriga gator inom samfälligheten. Vi inväntar svar från Bjäre Kraft.

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet Torekov Hotel.

Det finns ett förslag på ändring av detaljplanen för att tillmötesgå Torekov Hotels önskan att bygga ut hotell och konferensdelen. Förslaget ligger för samråd hos kommunen 15 mars - 27 april 2018. Titta på planerna som finns på kommunhuset i Båstad samt på biblioteket i Torekov. Man kan också ta del av förslaget på :

http://www.bastad.se/trafikochstadsplanering/planering-och-utveckling/204612-2/detaljplaner-under-arbete/

Samfällighetens styrelse har lämnat en skrivelse till kommunen med synpunkter. Bl.a. att byggnationen inte får överstiga nuvarande höjd på hotelldelen så att inte utsikten mot havet från fastighetrna på Sejvägen och Sillavägen störs. Dessutom har vi påpekat att största hänsyn tas till att inte boende på andra sidan Makrillvägen, fastigheterna Påarp 8:102, 8:103 samt 8:104, inte störs i samband med rivning och nybyggnation. 

Synpunkter till kommunen

Kommunen har fått synpunker från ett flertal intressenter och har tagit till sig dessa i den mån man tycker de är relevanta. Remissvaren finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Underhåll av asfalten på Sjötungevägen

Styrelsen har tagit in offerter på underhåll av asfalteringen på Sjötungevägen på de delar som skulle behöva förbättras. I avvaktan på besked om ev. dragning av fiberkabel på Sjötungevägen avvaktar vi med underhållet.

Det är viktigt att alla fastighetsägare ser efter sina häckar och gräsmattor så dessa inte växer ut i asfalten på vägarna.

 Djur som betar inom vårt område.

  • Jonas Lindqvists får kommer förhoppningsvis att beta i hagen mellan Sjötungevägen och Laxvägen fr.o.m. maj 2019.
  • I området söder om våra fastigheter kommer Jonas Lindqvist också att släppa får. Området är stängslat.
  • Lars-Bertil Karlsson har kor i området söder om oss och söder om tennisbanorna. Området är stängslat. Vi har dock undantagit området "gamla fotbollsplan" för där avser vi att göra i ordning området så det kan utnyttjas av samfällighetens medlemmar.

 

Välkommen

till

www.solsidantorekov.n.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)